Маркетинговий план: що це?

Маркетинговий план – це документ у якому сформульовані основні цілі маркетингу товарів та послуг підприємства і шляхи їх досягнення. Планувати маркетингову діяльність підприємства – означає розробити чітку програму дій, яка дасть можливість цілеспрямовано впливати на послідовність, швидкість, комплексність і позитивні результати змін у маркетинговій діяльності з метою отримання прибутку за визначений період. У Маркетинговий план: що це?

Функції маркетингового менеджменту

Визначення цільових ринків підприємства, їх місткості, дослідження їх кон’юнктури. Дослідження поведінки суб’єктів цільових ринків (споживачів, конкурентів, постачальників тощо). Прогнозування збуту продукції підприємства. Аналіз підприємства, його можливостей зайняти конкуруючу позицію на конкретному ринку. Розроблення маркетингових стратегій і тактик. Створення конкретних маркетингових програм діяльності підприємства. Формування товарних, цінових, комунікаційних і розподільних політик Функції маркетингового менеджменту

Тактичне й оперативне планування маркетингу

Маркетингове тактичне планування — ядро реалізації стратегічних планів. Воно передбачає: визначення додаткових чи уточнюючих цілей, які сприятимуть реалізації обраної стратегії; визначення засобів, які сприяють досягненню цілей; визначення бюджету та планування витрат; реалізацію конкретних програм (збуту, вивчення ринку, реклами та ін.); контроль за результатами та визначення ефективності; коректування тактики маркетингу. Маркетингове Тактичне й оперативне планування маркетингу

Сутність та система маркетингового планування

Маркетингове планування — управлінський процес створення і дотримання відповідності між цілями підприємства та його потен­ційними можливостями і шансами в процесах ринкової діяльності. Воно спирається на програмну заяву підприємства (місію, мету та завдання діяльності), викладення допоміжних цілей та завдань, достатній портфель замовлень та стратегію зростання. Планувати маркетингову діяльність підприємства — це Сутність та система маркетингового планування

Основні напрями маркетингового аудиту

Маркетинговий аудит— це цілеспрямоване управлінське консультування з виявлення втрачених вигод від недостатнього використання комплексу маркетингу і розроблення адекватної маркетингової стратегії фірми. Процес аудиту Підготовка: перший контакт з вищим керівництвом організації; обговорення того, що замовник хотів би змінити в організації і як консультант може допомогти йому — попередній діагноз проблеми; підготовка Основні напрями маркетингового аудиту

Організація маркетингу на підприємстві

При вивченні цієї теми насамперед слід з’ясувати принципи організації маркетингу на підприємстві. До них належать: цілеспрямованість — відповідність місії, цілям, стратегії та політиці підприємства, спрямованість на вирішенння проблем, пошук і задоволення потреб споживачів; чіткість організаційної структури — розумна спеціалізація, відсутність дублювання виконуваних функцій, забезпечення єдності керівництва маркетинговою діяльністю, підконтрольність виконавців; Організація маркетингу на підприємстві

Маркетинговий продуктовий план (план удосконалення продукту)

Основна мета його розроблення — аналіз продукту (продукції) підприємства з позиції споживача, обґрунтування необхідності його вдосконалення, можливостей і напрямів цього вдосконалення. Зміст плану (основні аспекти) Складення переліку продукції з кожної позиції номенклатури. Призначення, сфера використання, яку потребу задовольняє, інші галузі використання продукції. Показники якості: надійність, довговічність, простота, безпечність експлуатації та Маркетинговий продуктовий план (план удосконалення продукту)

Маркетинговий менеджмент: поняття

Менеджмент (від англ. management — управління, адміністрація) як наука виник у США наприкінці ХІХ ст. Разом з тим практика управління була відома ще древнім шумерам (ІІІ тис. до н.е.). Потреба в науці управління була зумовлена індустріальною революцією (з 1776 р.). Але думка про те, що менеджмент може бути предметом для Маркетинговий менеджмент: поняття

Маркетингове планування: сутність та система

Планування є визначальною функцією маркетингового менеджменту. Маркетингове планування – це процес розробки і опис методів застосування всіх ресурсів підприємства для досягнення маркетингових цілей. Кожна компанія, підприємство має в своєму розпорядженні певну сукупність специфічних ресурсів і має на меті визначені цілі, котрі до того ж змінюються за часом. Маркетингове планування використовується для Маркетингове планування: сутність та система

Критерії ефективних форм контролю маркетингу на підприємстві

Для організації ефективного контролю маркетингової діяльності можуть бути використані такі критерії: ефективність контролю: визначення корисності контролю порівнянням витрат на ліквідацію недоліків і витрат на контроль (матеріал, забезпечення); ефект впливу на людей: чи викликає контроль стимули до роботи без недоліків, задоволення (підтвердження успіху), ефект навчання (набування знань), довіру (чи недовіру), захисну Критерії ефективних форм контролю маркетингу на підприємстві